Knjiga poslovnih udjela

Vođenje ili izrada i ažuriranje !


KNJIGA POSLOVNIH UDJELA I KNJIGA ODLUKA ČLANOVA DRUŠTVA

Usluge pod nazivom Knjiga poslovnih udjela u sustavu CODEX SORTIUM, za upravu društva s ograničenom odgovornošću znači kvalitetno i efikasno rješenje vođenja KNJIGE POSLOVNIH UDJELA i KNJIGE ODLUKA ČLANOVA DRUŠTVA na koje upravu izrijekom obvezuje Zakon o trgovačkim društvima prema odredbama članak 410. stavak 1. i članka 446. Za nepoštivanje ovih odredbi Zakon o trgovačkim društvima propisuje novčane kazne do 50.000,00 kn za pravnu osobu i do 7.000,00 kn za odgovornu fizičku osobu.

Knjiga poslovnih udjela je jedini vjerodostojan dokument u kojem se vode potpuni podaci o poslovnim udjelima i članovima društva u povijesnom slijedu događaja. Član društva je samo ona osoba koja je upisana u knjizi poslovnih udjela društva kao imatelj poslovnog udjela i o čijem upisu je obaviješten nadležni trgovački sud. Knjigu poslovnih udjela čine: glavna knjiga, pomoćne evidencije i zbirka isprava. U glavnu knjigu upisuju se podaci o društvu, temeljnom kapitalu, poslovnim udjelima i imateljima poslovnih udjela, zatim podaci o svim promjenama koje su nastupile, kao i podaci o teretima, zabranama i ostalim pravno relevantnim činjenicama koje se odnose na poslovne udjele. Pomoćne evidencije omogućavaju brzo i lako dobivanje informacija iz knjige poslovnih udjela, a zbirka isprava omogućava povezivanje svakog upisa s ispravom na temelju koje je upis proveden.

Knjiga odluka članova društva je jedini vjerodostojan dokument u kojem se vode podaci o svakoj odluci koju su donijeli članovi društva, kao i sadržaj svake odluke, bez obzira na to da li su je članovi društva donijeli na skupštini ili pisanim putem (bez održavanja skupštine) ili je utvrđena odlukom suda. Svaki upis u knjigu odluka članova društva isto tako mora biti povezan s odgovarajućom ispravom u zbirci isprava, na kojoj se temelji upis.


Knjigu poslovnih udjela čine:

Knjigu poslovnih udjela čine: glavna knjiga, pomoćne evidencije i zbirka isprava.

U glavnu knjigu upisuju se sljedeći podaci:

 • Osnovni podaci o društvu (tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, adresa, OIB, MBS, registarski sud, trajanje društva, datum osnivanja, temeljni kapital upisan i uplaćen, ukupan broj poslovnih udjela u društvu, ukupan broj glasova u društvu, važeći društveni ugovor, ograničenja u prijenosu poslovnih udjela);
 • Posebni podaci o društvu (postupci u tijeku koji se tiču upisa u knjigu poslovnih udjela za društvo, stečaj, likvidacija, zabrana poslovanja i sl.);
 • Osnovni podaci o poslovnom udjelu (redni broj kojim je poslovni udio jednozačno određen u društvu, nominalni iznos upisan i uplaćen, udio u temeljnom kapitalu, broj glasova, udio u dobiti, uplata poslovnog udjela u novcu/pravima/stvarima i sl.);
 • Posebni podaci o poslovnom udjelu (postupci u tijeku koji se tiču upisa u knjigu poslovnih udjela za poslovni udio, prava iz udjela različita od razmjernih te posebna prava, ograničenja u prijenosu (posebni uvjeti, vinkulacija i sl.), posebne pogodnosti i dodatne činidbe koje se temeljem društvenog ugovora odnose na poslovni udio i sl.);
 • Podaci o uplatama poslovnih udjela;
 • Podaci o članu društva (ime i prezime/tvrtka i skraćena tvrtka, adresa i država prebivališta/sjedišta, OIB, broj OI ili putovnice/MBS, mjesto izdavanja/registarski sud, datum rođenja/datum osnivanja te posebna prava (npr. pravo veta, imenovanje uprave, opoziv uprave, odlučujući glas u skupštini), posebne pogodnosti i dodatne činidbe koje se temeljem društvenog ugovora odnose na člana društva i sl.);
 • Tereti i prava trećih osoba na poslovnom udjelu (založno pravo, fiducij, pravo prvokupa, pravo nazadkupnje, pravo prve prodaje, zabrane raspolaganja i opterećenja, pravo plodouživanja i sl.);
 • Zabilježbe (ovrhe, sporovi, povlačenje, isključenje/istupanje člana, izlučna prava, stečaj, likvidacija i sl.);
 • Posebne napomene;
 • Podaci o svim promjenema u povijesnom slijedu. Na primjer: podaci o promjenama u temeljnom kapitalu (smanjenja i povećanja, denominacije i sl.), podaci o promjenama u nominalnom iznosu poslovnog udjela (povećanja i smanjenja, spajanja i podjele, denominacija i sl.), podaci o promjeni imatelja (prijenos poslovnog udjela, isključenje/istupanje člana i sl.), podaci o promjeni osnovnih podataka o društvu, podaci o promjeni osobnih podataka o članovima društva itd.

Pomoćne evidencije omogućavaju brzo i lako dobivanje informacija kao što su na primjer:

 • koliko po svim poslovnim udjelima neki član ima ukupno glasova, koja posebna prava i obveze, kada ih je i koliko podmirio
 • kakva je članska struktura po poslovnim udjelima u društvu
 • kada je tko i za koje vrijeme u bilo čemu i gdje bio upisan u knjizi poslovnih udjela
 • kada su i koji tereti, zabrane i sl. bili upisani i brisani u knjizi poslovnih udjela.

Zbirka isprava

Zbirka isprava omogućava povezivanje svakog upisa u knjigu poslovnih udjela s ispravom na temelju koje je upis proveden, a pri tome je vežno naglasiti da se niti jedan upis ne može provesti bez odgovarajuće vjerodostojne i pravovaljane isprave.

Stoga se u zbirku isprava odlažu izjave o osnivanju, društveni ugovori, rješenja o upisu u sudski registar, zapisnici i odluke skupštine, ugovori o kupoprodaji/prijenosu/darovanju poslovnih udjela, rješenja o nasljeđivanju, potvrde o uplati, sporazumi o osiguranju novčane tražbine, rješenja suda itd.

Zbirka isprava sastoji se od:

 • materijalizirane isprave (na papiru) koju čini osnovni dokument sa svim pripadajučim prilozima
 • skenirane isprave
 • evidencije o ispravama koja sadrži slijedeće podatke: redni broj isprave u zbirci, vrsta isprave, izvorni broj isprave, datum isprave, datum pravomoćnosti/stupanja na snagu, tko je ispravu izdao, naziv isprave, opis sadržaja isprave, datum zaprimanja u društvu, poveznicu na sliku skenirane isprave....

KNJIGA ODLUKA ČLANOVA DRUŠTVA

Knjigu odluka članova društva čine: glavna knjiga, pomoćne evidencije i zbirka isprava

Glavna knjiga sadrži slijedeće podatke:

 • datum donošenja odluke
 • redni broj odluke i godina donošenja odluke
 • način donošenja odluke (na skupštini, pisanim putem ili utvrđene odlukom suda)
 • naziv odluke
 • sadržaj odluke
 • redni broj pod kojim je pohranjena u zbirci isprava
 • veza na prethodnu odluku koja se mijenja, ukida ili potvrđuje novom odlukom
 • podaci o pobijanju, tužbi i slično
 • podaci o privremenoj mjeri (od kada do kada...)
 • tko je i kada unio odluku u knjigu

Pomoćne evidencije omogućavaju brzo i lako pronalaženje odluka po:

 • sadržaju/nazivu odluke
 • skupštini na kojoj su i kada donesene
 • tome kako su donesene
 • tome jesu li mijenjane, ukinute ili potvrđene novom odlukom
 • tome jesu li pobijane ili je podignuta tužba zbog ništavosti
 • tome jesu li izrečene privremene mjere i da li još traju, a ako ne, do kada su trajale

Zbirka isprava

Zbirka isprava omogućava povezivanje svakog upisa u knjigu odluka članova društva s ispravom na temelju koje je upis proveden. U zbirci isprava moraju se pohraniti svi zapisnici sa skupština i sva dokumentacija kojom su donesene odluke pisanim putem, te rješenja suda i druge osnove na temelju kojih su upisane privremene mjere, podignute tužbe, odluke suda kojima su utvrđene odluke skupštine itd.

Zbirka isprava sastoji se od:

 • materijalizirane isprave (na papiru) koju čini osnovni dokument sa svim pripadajučim prilozima
 • skenirane isprave
 • evidencije o ispravama koja sadrži slijedeće podatke: redni broj isprave u zbirci, vrsta isprave, izvorni broj isprave, datum isprave, datum pravomoćnosti/stupanja na snagu, tko je ispravu izdao, naziv isprave, opis sadržaja isprave, datum zaprimanja u društvu, poveznicu na sliku skenirane isprave....