Zakoni i propisi

Pravna sigurnost naših korisnika


Zakoni i ostali propisi

Naša je obaveza poštivanje standarda koji osiguravaju trajno, dinamično, vjerodostojno i pouzdano pružanje usluga, pri čemu je jedan od glavnih ciljeva pravna sigurnost naših korisnika. Bez tima vrhunskih pravnika teško bi mogli ispuniti ove obaveze s obzirom na količinu zakona i propisa na koje se oslanjamo u razvoju i pružanju usluga, a među kojima svakako treba istaknuti sljedeće:

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava te povezana društva.

Zakon o tržištu kapitala (NNNN 65/18, 17/20)

Ovim Zakonom uređuje se: 1. odobrenje za rad i poslovanje investicijskog društva i drugih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, 2. odobrenje za rad i poslovanje tržišnog operatera i uređenog tržišta, 3. odobrenje za rad i poslovanje pružatelja usluge dostave podataka, 4. uvjeti za ponudu vrijednosnih papira javnosti i uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, 5. obveze u vezi s objavljivanjem informacija o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, 6. zabrana zlouporabe tržišta, 7. pohrana financijskih instrumenata te poravnanje i namira poslova s financijskim instrumentima, 8. suradnja nadležnih tijela i 9. ovlasti i postupanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pri provođenju ovoga Zakona.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13)

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

Zakon o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02. i 138/06)

Ovim Zakonom uređuje se ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), postupak izdavanja vrijednosnih papira, poslovi s vrijednosnim papirima i osobe ovlaštene za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, uvjeti za organizirano javno trgovanje vrijednosnim papirima, zaštita ulagatelja i nositelja prava iz vrijednosnih papira, nematerijalizirani vrijednosni papiri te ustrojstvo i ovlaštenja središnje depozitarne agencije, burzi i uređenih javnih tržišta.

Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95.,142/98. i 87/00)

Ovim Zakonom uređuje se izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima javnim pozivom na upis i/ili javnom ponudom za kupnju vrijednosnih papira, djelokrug, prava i obveze subjekata na tržištu kapitala te ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske i središnje depozitarne agencije.

Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća (NN 19/91, 83/92, 94/93, 2/94, 9/95)

Ovim zakonom uređuje se pretvorba poduzeća s društvenim kapitalom u poduzeće kojemu je određen vlasnik.

Zakon o privatizaciji (NN 21/96 ,71/97,73/00)

Ovim zakonom uređuje se prodaja dionica, udjela, stvari i prava, te prijenos bez naplate dionica i udjela fizičkim i pravnim osobama određenim ovim Zakonom i to dionica i udjela koje je Hrvatski fond za privatizaciju stekao na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća kao i stvari i prava koje je stekao na temelju posebnih propisa te dionica i udjela, odnosno stvari i prava pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19)

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, te postupak u registarskim stvarima.

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12, 127/14, 121/19)

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik sudskog registra, način vođenja i upisa u registar, osiguranje i čuvanje registarskih podataka, sadržaj i oblik prijave za upis, sadržaj drugih propisanih obrazaca i šifriranih oznaka, kao i druga pitanja važna za vođenje registra i korištenje informatičke tehnologije.

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Ovim se Zakonom uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018)

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

U ovim Pavilima uređuju se prava i obveze između SKDD-a, njegovih članova i ostalih subjekata vezane uz obavljanje usluga koje SKDD pruža: usluge depozitorija, usluge poravnanja i namire te ostale usluge. U svrhu pružanja svojih usluga, SKDD donosi Uputu kojom se detaljnije uređuju pojedina pitanja uređena ovim Pravilima.

Uputa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Uputa SKDD-a predstavlja razradu Pravila, detaljno pojašnjavajući način na koji SKDD pruža usluge i kako ih članovi i drugi subjekti koriste.

Osim gore navedenih propisa koji uređuju suštinu materije, pojedina pitanja i pravne odnose koji se pojavljuju u odnosu na prava i obveze na dionicama i poslovnim udjelima uređuju i sljedeći zakoni:

Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09)

Zakon o sudskim pristojbama (NN 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 i 157/13)

Zakon o javnobilježničkim pristojbama (NN 72/94, 74/95, 87/96 i 112/12)

Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (NN 78/93, 29/94, 38/94, 82/94, 52/95, 97/01 i 115/12)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, NN 71/15, 104/17)

Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (NN 121/05)

Pravila Zagrebačke burze d.d.